Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Archiwa

 

Udostępnianie danych w posiadanej dokumentacji archiwalnej odbywa się zgodnie z:

 • Ustawą  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002, Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.)
 • Ustawą z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku  Praw Pacjenta (t.j.Dz.U. 2012 poz. 159 z późn zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010 nr 251 poz. 1697 z późn. zm.).
 • Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej precyzuje również Instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania „Zasady udzielania informacji i udostępniania dokumentacji medycznej IJ 11”

 

Szpital udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń medycznych:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta w trakcie jak i  po zakończeniu leczenia (na prośbę wyżej wymienionych osób).
 • po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Jeżeli pacjent nie wskazał takiej osoby, w wyjątkowych przypadkach zgodę na dostęp do dokumentacji medycznej zmarłego wyrazić może prokurator lub sąd.

 

Szpital udostępnia dokumentację medyczną również:

 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
 • organom władzy publicznej. Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
 • podmiotom o którym mowa w art.119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 20011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do  przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,
 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o których mowa w art.67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania,
 • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przez wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 76e ust.1,
 • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o  ochronie zdrowia (Dz. U. nr 113,poz.657 i Nr 174. poz.3039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

 

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

 

Dokumentację medyczną udostępnia się:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów odpisów lub kopii,
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 • Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz o jego dokumentacji medycznej  do pobrania tutaj.
 • Wniosek o udostępnienie kopii dokumentacji do pobrania tutaj.
 • Wniosek o udostępnienie oryginału dokumentacji medycznej na zewnątrz do pobrania tutaj.

Szpital za udostępnienie kopii dokumentacji pobiera opłaty w wysokości 60 gr. za jedną stronę.