Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 

  • Wszelka korespondencja nadesłana do Szpitala odnotowywana  jest w dzienniku korespondencyjnym, następnie kierowana przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz również podlega ewidencji.
  • Wyjaśnień dotyczących świadczeń medycznych udzielają ordynatorzy oddziałów lub Zastępca dyrektora ds. medycznych.
  • Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor
  • Organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa Regulamin Pracy i Regulamin Organizacyjny.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.