Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 

Zasady udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu naszej jednostki w celu ponownego wykorzystania.

 

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • udostępniona na stronie internetowej,
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

 

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnionych w BIP

 

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystania są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • udostępnienia innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

 

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnionych na wniosek.

 

Warunki udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania określa się odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania.

 

Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystania następuje na wniosek
w przypadkach gdy:

 • informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej
 • wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji Rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz. U. 2012, poz. 94). Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn.  zm.).

Formularz wniosku do pobrania tutaj

 

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięci w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Informujemy o możliwości nałożenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania
i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, określenia warunków ponownego wykorzystania lub wysokości opłaty.

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępnie do informacji publicznej. W przypadku sprzeciwu, w drodze decyzji, rozstrzygniemy o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267.), z tym że:

 • odwołania od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni,
 • uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego uzyskano dany utwór.

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stosuje się przepisy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznej celem ich ponownego wykorzystania w sposób szczegółowy unormowane zostały w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).