Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

Podstawy prawne funkcjonowania szpitala

 

Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach prowadzi działalność na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 z późn. zm),
  • Statutu Szpitala,
  • Wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę Pomorskiego w księdze rejestrowej pod numerem 000000011485,
  • Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000051787,
  • Decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP 555-17-83-839,
  • Zaświadczenia Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacji REGON 000308169